Δελτία τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. επιθυμεί να ενημερώσει ότι δεν υπάρχει νέα απόφαση για παράταση της σύμβασης που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος GSM-R. Η τελευταία παράταση της σύμβασης εγκρίθηκε το έτος 2008 και αφορά την περίοδο μέχρι την 26-11-2009. Επίσης επιθυμεί να ενημερώσει ότι όσον αφορά στη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου δεν έχει εγκριθεί καμία επί πλέον χρηματοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ, πέραν του ποσού της αρχικής σύμβασης, όπως επίσης δεν έχει εγκριθεί καμία πρόσθετη οικονομική απαίτηση της εταιρείας SIEMENS.