Περιβάλλον

Έργα  14.10.2016

Η ΕΡΓΟΣΕ επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που προκύπτουν για το περιβάλλον από την κατασκευή των σιδηροδρομικών έργων, με τον κατάλληλο προγραμματισμό ενεργειών τόσο κατά το στάδιο της μελέτης, όσο και κατά την κατασκευή ενός έργου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών που εξυπηρετούνται από τα νέα σιδηροδρομικά έργα.

Για όλα τα έργα εκπονούνται Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και εξασφαλίζονται οι αντίστοιχες αδειοδοτήσεις όπως άλλωστε απαιτείται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Με βάση τα συμπεράσματα των παραπάνω μελετών επιλέγονται, λύσεις ευνοϊκές και με την μικρότερη δυνατή επίπτωση για το περιβάλλον και τα ευαίσθητα οικοσυστήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα σιδηροδρομικά τμήματα που διέρχονται από προστατευόμενες περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura2000.

Το επιπλέον κόστος των έργων αυτών εξασφαλίζεται από τη χρηματοδότηση  των σιδηροδρομικών έργων.

 

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Με βάση τα συμπεράσματα των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονούνται για κάθε έργο,  επιλέγονται στο στάδιο της μελέτης, όπου αυτό είναι σκόπιμο και δυνατόν, τεχνικές λύσεις για τη διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής  ευνοϊκές για το περιβάλλον, όπως :

 • σήραγγες με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut and Cover) ή με υπόγεια διάνοιξη αντί για μεγάλα ορύγματα


 • γέφυρες αντί για μεγάλα επιχώματα

 

 • τεχνικά διέλευσης για την πανίδα της περιοχής με χαρακτηριστικότερη  περίπτωση την περιοχή προστασίας του λύκου  στη Στερεά Ελλάδα

 

 • κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τόσο του ίδιου του σιδηροδρομικού έργου όσο και των γύρω
 • Εργασίες μόνιμης φύτευσης για προστασία πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων από διάβρωση ή/και αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου,  κατόπιν φυτοτεχνικής μελέτης
 • έργα αποκατάστασης των θιγόμενων περιοχών (ηχοπετάσματα για προστασία αστικού περιβάλλοντος από θόρυβο, αστική ανάπλαση μετά το τέλος των έργων, πολεοδομικές ρυθμίσεις, φυτοτεχνικές εργασίες για αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου κ.α.). 

 

Κατά το στάδιο κατασκευής δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να λαμβάνονται από τους αναδόχους κατασκευής όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή ρύπανσης, όπως ενδεικτικά αναφέρoνται:

 • Οι απολήψεις ή αποθέσεις υλικών γίνονται σε χώρους που έχουν λάβει την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντική αδειοδότηση. Οι χώροι αυτοί αποκαθίστανται μετά το πέρας των έργων.
 • Λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων με τη διάθεση υλικών προς ανακύκλωση (λιπαντικών, ελαστικών κ.ο.κ).
 • Λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή όχλησης των γειτνιαζόντων αστικών περιοχών (ελαχιστοποίηση σκόνης, ηχορύπανσης κλπ)
   

Μεταφυτεύσεις Ελαιόδεντρων

Για την κατασκευή των έργων απαλλοτριώνονται οι απαιτούμενες εκτάσεις μαζί με τα επικείμενα δέντρα τους. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί μια καινοτόμα δράση με καθαρά περιβαλλοντική προσέγγιση που έχει ως σκοπό την διαχείριση αυτού του φυτικού κεφαλαίου και τη διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων ελαιόδεντρων (σημαντικός αριθμός από αυτά είναι αιωνόβια), μέσω της διαδικασίας της μεταφύτευσης προς φορείς του Δημοσίου ή ιδιώτες.

Οι περιοχές που αναπτύσσεται αυτή η δράση είναι στον άξονα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από Κιάτο έως Πάτρα και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Αιγίου.