Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Εταιρεία  05.09.2017

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρείας, ο πολυτιμότερος πόρος της, ανέρχεται σήμερα σε 212 άτομα και αποτελείται κυρίως από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των παρακάτω επιπέδων εκπαίδευσης / σπουδών:

 

148  ΠΕ  Απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
  34  ΤΕ  Απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
  28  ΔΕ  Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
    2  ΥΕ  Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Στο παραπάνω Προσωπικό αναλυτικά περιλαμβάνονται:    
          
109  Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ, διαφόρων ειδικοτήτων
  9  Γεωλόγοι / Γεωπόνοι
  7  Νομικοί
  5  Οικονομολόγοι Α.Ε.Ι.     
16  Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. διαφόρων κατευθύνσεων

34  Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (Μηχανικοί, Λογιστές, κλπ)
    
Σημειώνεται επίσης ότι, από τους εργαζόμενους της Εταιρείας, τέσσερα (4) άτομα κατέχουν Διδακτορικό τίτλο και εξήντα (60) Μεταπτυχιακό.

Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας τη σημασία της επένδυσης στο Προσωπικό της,

  • αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες του Προσωπικού της στην επίτευξη των στόχων της,
  • ενθαρρύνει, ενισχύει και εκπαιδεύει το Προσωπικό της με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων του καθώς και τη διεύρυνση της εμπειρίας του.

 

Δείτε το οργανόγραμμα της εταιρείας: