Εξωστρέφεια

Η Εταιρεία  05.09.2017

Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. διαχειρίζεται τα έργα εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ που συγχρηματοδοτούνται από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και έργα με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση.


Στις αρμοδιότητες της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με τον Νόμο 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ» (άρθρο 4), πέραν της διαχείρισης των έργων εκσυγχρονισμού του Ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ, περιλαμβάνεται πλέον και η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής πάσης φύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Έχει επίσης τη δυνατότητα να συνεργαστεί με ελληνικές και διεθνείς εταιρίες προκειμένου να διεκδικήσει μερίδιο από έργα κατασκευής και εκσυγχρονισμού του Σιδηροδρομικού Δικτύου χωρών του εξωτερικού, αφού διαθέτει άρτια τεχνογνωσία και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.


Στο ανωτέρω πλαίσιο, βασικό στόχο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ αποτελεί η εξωστρέφεια της Εταιρείας και η αξιοποίηση της υψηλής τεχνογνωσίας που αυτή έχει αποκτήσει εδώ και 20 χρόνια μέσω της διαχείρισης των έργων στην Ελλάδα.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Η Εταιρεία, από την ίδρυσή της το 1996 έχει εξασφαλίσει την αναγκαία επάρκεια οργάνωσης, την δομή και τα κατάλληλα συστήματα ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με αξιοπιστία στην υλοποίηση των έργων που της ανατίθενται. Η επάρκεια αυτή στηρίζεται στα ακόλουθα δεδομένα:

 

 • σημαντική τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση και επίβλεψη έργων σιδηροδρομικής υποδομής υψηλών ταχυτήτων, όπως σήραγγες μεγάλου μήκους διανοιγόμενες σε εδάφη με δυσχερείς γεωτεχνικές συνθήκες, σιδηροδρομικές γέφυρες μεγάλου μήκους κατασκευαζόμενες με μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας (π.χ. σταδιακή προώθηση) με ταυτόχρονη ενσωμάτωση εξαιρετικά προηγμένων συστημάτων αντισεισμικού σχεδιασμού (π.χ. σεισμική μόνωση) καθώς επίσης έργων εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης και έργων σιδηροδρομικής επιδομής (με σκυρογραμμή και slab track), κλπ.
 • έγγραφη επιβεβαίωση της Διαχειριστικής της Επάρκειας ως δικαιούχου έργων.
 • εξειδικευμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, μεταξύ των οποίων πιστοποιημένα Στελέχη – Διαχειριστές Έργων (Project Manager Professionals) σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.
 • κατάλληλη οργάνωση υπηρεσιών που καλύπτουν όλους τους αναγκαίους για την εκτέλεση των έργων τομείς (επίβλεψη, ποιοτικοί έλεγχοι, υγιεινή και ασφάλεια, υποστηρικτικές υπηρεσίες, κλπ)
 • πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2008
 • πιστοποιημένο Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007
 • πρωτοποριακό Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS) που καλύπτει όλες τις λειτουργίες της εταιρίας

 

Η ΕΡΓΟΣΕ έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην βελτίωση και αναβάθμιση κάθε τύπου σιδηροδρομικού δικτύου, ακολουθώντας υψηλές προδιαγραφές και όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Επίσης, η εταιρεία έχει εμπειρία στην ενσωμάτωση στο σιδηροδρομικό δίκτυο μοντέρνων συστημάτων ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών (GSM-R – ERTMS) εφαρμόζοντας και τη συνεπαγόμενη αναβάθμιση των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών όπου κρίνεται απαραίτητο, ώστε να επιτυγχάνονται υψηλές ταχύτητες διέλευσης συρμών.


Η ΕΡΓΟΣΕ ειδικεύεται σε εργασίες αποκατάστασης / αναβάθμισης του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και επέκτασής του με την κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών προδιαγραφών. Οι εργασίες αυτές απαιτούν και την παράλληλη κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων γεφυρών ή σηράγγων, καθώς και παράλληλη διευθέτηση του παρακείμενου οδικού δικτύου και την ανάπτυξη των απαιτούμενων υδραυλικών έργων. Η ΕΡΓΟΣΕ διαθέτει σημαντική πολυετή εμπειρία στην διαχείριση και επίβλεψη συμβάσεων τέτοιων εργασιών, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση και διαχείριση χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχοι την παράδοση ολοκληρωμένου λειτουργικού έργου «με το κλειδί στο χέρι». Αυτός ο συνδυασμός απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία τόσο σε εξειδικευμένα πολυποίκιλα σιδηροδρομικά αντικείμενα, όσο και σε οργάνωση και διαχείριση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Αυτή η τεχνογνωσία της ΕΡΓΟΣΕ ενσωματώνει πλέον και την ωριμότητα, με αποτέλεσμα να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για τον τελικό αποδέκτη.


ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ


Η ΕΡΓΟΣΕ, με την εμπειρία που έχει συσσωρεύσει και τις διαπιστεύσεις που έχει κερδίσει, μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της προς κάθε ενδιαφερόμενο, τόσο στο πλαίσιο της υλοποίησης Προγραμμάτων εκσυγχρονισμού και επέκτασης σιδηροδρομικών δικτύων, όσο και στην υλοποίηση άλλων προγραμμάτων μεγάλων έργων υποδομής, στους παρακάτω τομείς:


1) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα:

 • μελετών σηράγγων και γεφυρών
 • μελετών σιδηροδρομικών έργων (χάραξη, επιδομή, σταθμοί κλπ)
 • μελετών σιδηροδρομικών συστημάτων (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ΕTCS και τηλεπικοινωνιών)
 • μελετών τεχνικών έργων

2) παροχή υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων (Project and Programme Management). Eνδεικτικά και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται οι παρακάτω τομείς δράσεων:

 • προγραμματισμός και διαχείριση Προγράμματος (Programme Management)
 • χρονικός και κοστολογικός προγραμματισμός / παρακολούθηση φυσικής προόδου και κόστους έργου (Project Time and Cost Management)
 • διαχείριση συμβάσεων (Contract Management)
 • διαχείριση ποιότητας έργου (Project Quality Management)
 • διαχείριση ασφάλειας έργου (Project Safety Management)

3) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επίβλεψη κατασκευών. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται οι παρακάτω επιμέρους τομείς δράσεων:

 • τήρηση των όρων των συμβατικών τευχών συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, των τεχνικών προδιαγραφών, κλπ
 • υποστήριξη στην αναθέτουσα Αρχή όσον αφορά στη διαχείριση σύμβασης / ενστάσεων αναδόχου (claim management)
 • υποστήριξη κατά τη διαδικασία θέσης του έργου σε κανονική λειτουργία και οριστική παραλαβή
 • τεχνική υποστήριξη στην αναθέτουσα αρχή και στον τελικό χρήστη του έργου για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου


Στο ανωτέρω πλαίσιο, η ΕΡΓΟΣΕ συμμετέχει σε διαγωνισμούς έργων στο εξωτερικό, ως μέλος σύμπραξης εταιρειών καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα. Να σημειωθεί ότι η ΕΡΓΟΣΕ έχει ήδη αναλάβει την ολοκλήρωση δύο έργων και ενός ερευνητικού προγράμματος.