Διαχείριση Έργων

Η Εταιρεία  07.09.2016

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΡΓΩΝ

Από το 1997 η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργων και έχει συγκεντρώσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση, απαιτητικών σύνθετων σιδηροδρομικών έργων, σε όλες τις φάσεις ανάπτυξής τους, τα οποία υλοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες που απορρέουν τόσο από το περιβάλλον εκτέλεσης δημοσίων έργων στον Ελλαδικό χώρο, όσο και από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται  για τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων.

Η εταιρεία ασκεί τη διοίκηση έργων αποτελεσματικά και με αξιοπιστία, στοχεύοντας στην παράδοση των σιδηροδρομικών έργων με τήρηση προϋπολογιζόμενου κόστους, εγκεκριμένων  χρονοδιαγραμμάτων, προδιαγεγραμμένης ποιότητας και με σεβασμό στους κανόνες ασφάλειας και στους περιβαλλοντικούς περιορισμούς.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η εταιρεία στηρίζεται :

  • στην τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί και στην εξειδικευμένη εμπειρία του προσωπικού που απασχολεί,
  • στην κατάλληλη οργανωτική δομή και τις διαδικασίες που εφαρμόζει,
  • στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης έργου, με εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων/εφαρμογών (κάποιων αξιόπιστων αναγνωρισμένων στην αγορά και κάποιων ανεπτυγμένων ενδοεταιρικά), το οποίο προσφέρει τόσο στο εμπλεκόμενο προσωπικό όσο και στη διοίκηση της εταιρείας την απαραίτητη έγκυρη πληροφόρηση και απεικόνιση της πορείας των έργων, για διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών.
  • στην επιτήρηση και συνεχή βελτίωση των επιμέρους συστημάτων που έχει εγκαταστήσει, με τα οποία εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στα πλαίσια υλοποίησης σημαντικών δράσεων στον τομέα Πληροφορικής, έχει προχωρήσει ο συνολικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εγκατάσταση του εταιρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης (Management Information System / MIS), στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι κύριες επιχειρησιακές διεργασίες της εταιρείας.

Στο σύστημα καταγράφονται και είναι διαθέσιμα στοιχεία συμβάσεων, σημαντικά χρονικά ορόσημα, κόστος υλοποίησης με κατηγοριοποίηση ανά τμήμα γραμμής, είδος τεχνικού αντικειμένου, πηγή χρηματοδότησης κ.ο.κ. σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες δεσμεύσεις / στοχοθετήσεις.

Παράλληλα, για τον αναλυτικότερο χρονοπρογραμματισμό των έργων, η ΕΡΓΟΣΕ από την ίδρυσή της, χρησιμοποιεί το λογισμικό διαχείρισης έργων Primavera (Primavera P6 Project Management στην τρέχουσα έκδοσή του), με το οποίο αναπτύσσονται και παρακολουθούνται τα χρονοδιαγράμματα των έργων σε όλο τον κύκλο υλοποίησής τους.

Μέσω του ανωτέρω Συστήματος διαχείρισης, εξασφαλίζεται επίσης, η έκδοση αναφορών, η οποία καλύπτει τόσο τις εσωτερικές ανάγκες ενημέρωσης της Εταιρείας, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων σε σχέση με τον προγραμματισμό για τη διευκόλυνση στη λήψη διορθωτικών μέτρων ή/και επανασχεδιασμό όπου απαιτείται, όσο και την ενημέρωση εξωτερικών φορέων (όπως ΟΣΕ, Υπουργεία, Ε.Ε. κλπ) σχετικά με την πορεία των έργων που αυτή υλοποιεί.

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εταιρικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Η ΕΡΓΟΣΕ έχει ξεκάθαρο Όραμα, Αποστολή και Στόχους (αναφέρονται στη Δήλωση Πολιτικής της Διοίκησης) κι ένα πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας πολύ ευρύτερο των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 9001:2008, το οποίο σε συνδυασμό με την καλή λειτουργία των δραστηριοτήτων ελέγχου ποιότητας των έργων, της δίδει αίσθημα σιγουριάς και αισιοδοξίας.

Η τήρηση και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας πραγματοποιούνται μέσω επιθεωρήσεων σε τακτική βάση από έμπειρα Στελέχη / Επιθεωρητές του Τμήματος Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας.

 

Έλεγχος ποιότητας στην κατασκευή

Ειδικότερα κατά την κατασκευή των έργων, διενεργούνται επιθεωρήσεις για τον έλεγχο ποιότητας κατά την κατασκευή από στελέχη του Τμήματος Επιθεώρησης και Ελέγχων Ποιότητας Έργων (ΤΕΕΠΕ) της εταιρείας, που υποστηρίζουν το έργο των επί τόπου ομάδων επίβλεψης κατασκευής της ΕΡΓΟΣΕ.

Η αποτελεσματικότητα ως προς την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας, επιβεβαιώνεται από τα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα των εκτεταμένων δειγματοληπτικών ελέγχων που διενεργεί στα έργα της ΕΡΓΟΣΕ, ο ανεξάρτητος Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) για τα δημόσια έργα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα όλα τα έργα της ΕΡΓΟΣΕ που ελέγχθηκαν, κατετάγησαν στη συντριπτική τους πλειονότητα στην υψηλότερη κατηγορία ποιοτικής κατάταξης.

 

Διασφάλιση τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων κατά την κατασκευή

Για τη διασφάλιση τήρησης από τους αναδόχους κατασκευής όλων των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, διενεργούνται επίσης τακτικές επιθεωρήσεις επί τόπου των έργων από στελέχη του Τμήματος  Επιθεώρησης και Ελέγχων Ποιότητας Έργων (ΤΕΕΠΕ) της εταιρείας.

 

Διασφάλιση τήρησης Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας στο σιδηρόδρομο

Όλα τα σιδηροδρομικά έργα που διαχειρίζεται η Εταιρεία απαιτείται να έχουν σχεδιαστεί - κατασκευασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ευρωπαϊκή  Ένωση Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας και να έχουν λάβει πιστοποίηση CE από τους αρμόδιους Κοινοποιημένους Οργανισμούς (Notified Bodies). Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει ενσωματώσει στα τεύχη δημοπράτησης των νέων μελετών και κατασκευών την υποχρέωση του αναδόχου να συνεργαστεί με Κοινοποιημένους φορείς, με στόχο την παράδοση στον ΟΣΕ πιστοποιημένων διαλειτουργικών έργων.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η  ΕΡΓΟΣΕ έχει εγκατεστημένο ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (Συ.Δι.Α.) για το οποίο σήμερα είναι σε ισχύ πιστοποίησή του σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007.

Η τήρηση και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του Συ.Δι.Α. πραγματοποιούνται από τα έμπειρα Στελέχη / Επιθεωρητές του Τμήματος Υγείας & Ασφάλειας, την Τεχνικό Ασφάλειας και την Ιατρό Εργασίας της Εταιρίας, μέσω της διενέργειας τακτικών Εσωτερικών Επιθεωρήσεων.

Παράλληλα, σε συνεργασία του Τμήματος Υγείας & Ασφάλειας με τους Επιβλέποντες Μηχανικούς και τους Τεχνικούς Ασφάλειας των Αναδόχων Συμβάσεων Κατασκευής γίνονται συνεχείς προσπάθειες για την κατασκευή των έργων κάτω από τις ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας, λαμβάνοντας έγκαιρα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Τέλος, η ΕΡΓΟΣΕ ως Εταιρία ευρωπαϊκού επιπέδου μέσω της συμμετοχής της σε διεθνή συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στο εργασιακό περιβάλλον των Τεχνικών Έργων.