Αριθμός Διαγωνισμού 10292

Προκηρύξεις  22.02.2018

Προμήθεια Λογισμικού Endpoint Security Antivirus/Antispam 270 χρηστών σε περιβάλλον MS-Windows (Εξυπηρετητές, Η/Υ, Exchange, Outlook κ.λπ.) και 35 εικονικών μηχανών σε περιβάλλον VMWare ESXi 6.0, με κεντρική διαχείριση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση, τριετούς διάρκειας (Α.Δ.10292).

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών (ημερομηνία διαγωνισμού): 08-03-2018, και ώρα έως και 11:00.