Σηματοδότηση - Τηλεπικοινωνίες

Έργα / ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑ /   31.08.2017

Σύστημα ERTMS (ETCS & GSM-R)
Το διευρωπαϊκό σύστημα ERTMS (European Railways Traffic Management System) το οποίο συνίσταται από τα συστήματα ETCS (European Traffic Control System) και GSM – R (Global System Mobile for Rail) αυξάνει δραστικά την ασφάλεια της κυκλοφορίας, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την απαιτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαλειτουργικότητα μεταξύ σιδηροδρομικών δικτύων.


Το σύστημα ETCS (αυτόματης προστασίας συρμών) αποτελείται από δύο υποσυστήματα, το Σύστημα Συρμού και το Σύστημα Γραμμής, τα οποία επιτρέπουν:

  • τη συνεχή επιτήρηση της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας των συρμών
  • την αυτόματη προστασία έναντι παραβιάσεων ταχύτητας με την εφαρμογή πέδησης λειτουργίας ή πέδησης ανάγκης, καθώς και την αυτόματη ακινητοποίηση του συρμού με πέδηση ανάγκης, σε περίπτωση παραβίασης ερυθρού φωτοσήματος
  • την απεικόνιση των ενδείξεων των φωτοσημάτων στο θάλαμο μηχανοδήγησης με χρήση ηλεκτρονικών μονάδων γραμμής LEU (Lineside Electronic Units) και ραδιοφάρων (Εurobalises).

 

Το σύστημα GSM-R (σύστημα ραδιοκάλυψης) αποτελεί ένα ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας, το οποίο στηρίζεται στο παγκοσμίως διαδεδομένο και αποδεδειγμένα αξιόπιστο σύστημα κινητής τηλεφωνίας GSM, που καλύπτει όλες τις ανάγκες ασφαλούς επικοινωνίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου.


Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη συμβάσεις για την εγκατάσταση σιδηροδρομικών συστημάτων:

 

  • Ανάταξη Σηματοδότησης ΣΚΑ – Θεσσαλονίκη (πλήν Τιθορέα – Δομοκός)

Το έργο αφορά κυρίως στην αποκατάσταση (ανάταξη) των συστημάτων Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης, ώστε αυτά να επανέλθουν στην καλή λειτουργική τους κατάσταση αλλά και στην αναβάθμιση μέσω προσθήκης δυνατοτήτων και νέων λειτουργιών.


Xρηματοδότηση:
ΕΠΕΠ 2014-2020 και εθνικοί πόροι

Kόστος έργου:  
41,3  εκ. ευρώ

Σημαντικές ημερομηνίες:
Έναρξη κατασκευής:  2014
Oλοκλήρωση έργου: 2018

 

  • Σύστημα Γραμμής ETCS Επιπέδου 1 Αχαρναί - Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας (πλην Τιθορέα – Δομοκός) και Οινόη - Χαλκίδα

Αντικείμενο του έργου είναι ο εξοπλισμός των κύριων γραμμών του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας (πλην Τιθορέα – Δομοκός) με Σύστημα Γραμμής ETCS Επιπέδου 1. Το Σύστημα Γραμμής θα σχεδιασθεί ως εποικοδόμημα στο υφιστάμενο σύστημα σηματοδότησης, οι βασικές αρχές του οποίου δεν θα τροποποιηθούν.

 

Xρηματοδότηση:
Ε.Π. «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια & Αστικές Συγκοινωνίες» 2000-2006
Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»  2007-2013
Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη». 2014-2020
Kόστος έργου:
 17,2  εκ. ευρώ
Σημαντικές ημερομηνίες:
Έναρξη κατασκευής:  2007
Oλοκλήρωση έργου: 2019

 

  • Σύστημα Συρμού ETCS Επιπέδου 1  

Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση του Συστήματος ETCS Συρμού στις μηχανές του ΟΣΕ. Ως Σύστημα ETCS Συρμού νοείται το ενιαίο ολοκληρωμένο και λειτουργικό υποσύστημα του Συστήματος Ελέγχου Συρμών ETCS Επιπέδου 1 με όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό και λογισμικό (Hardware, Software), το οποίο θα εξασφαλίσει τη λειτουργικότητα του συνολικού συστήματος  ETCS. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και είναι σε φάση συντήρησης.


Xρηματοδότηση:
ΕΠΕΠ 2007-2013
Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη». 2014-2020

Kόστος έργου:  
21,3  εκ. ευρώ
Σημαντικές ημερομηνίες:
Έναρξη κατασκευής:  2007
Oλοκλήρωση έργου: 2016

 

  • Εγκατάσταση συστήματος ραδιοκάλυψης GSM-R στο ΠΑΘΕ/Π

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εγκατάσταση συστήματος GSM-R στον σιδ/κό άξονα Κιάτο - Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας (πλην Τιθορέα - Δομοκός), συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων ΣΚΑ - Α/Δ Σπάτων, Τρεις Γέφυρες - Πειραιάς, Οινόη - Χαλκίδα και Θριάσιο - Ικόνιο, ήτοι σε 707 χλμ του ΠΑΘΕ/Π.
Το έργο συμβάλλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως λειτουργικού και ενιαίου συστήματος μεταφοράς δεδομένων κατά μήκος του σιδ/κού άξονα ΠΑΘΕ/Π.

Καλύπτει δε, τις παρακάτω βασικές απαιτήσεις:

  • υψηλή ποιότητα μεταφοράς φωνής και δεδομένων ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες
  • υψηλή ποιότητα και ασφάλεια στα συστήματα σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης
  • σύστημα ανοικτό για ανάπτυξη μελλοντικών εφαρμογών τόσο για σιδηροδρομική χρήση, όσο και για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (added value services) προς το επιβατικό κοινό

 

Xρηματοδότηση:
Ε.Π. «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια & Αστικές Συγκοινωνίες» 2000-2006
Εθνικοί πόροι
Kόστος έργου:
 56,8 εκ. ευρώ
Σημαντικές ημερομηνίες:
Έναρξη κατασκευής:  2006
Oλοκλήρωση έργου: 2017